BẢNG GIÁ DỊCH VỤ triệt lông tại CỎ SPA

DỊCH VỤ TRIỆT LÔNG

TRIỆT 1/2 TAY
trọn gói 10 buổi

2.000.000Đ/10 BUỔI

DỊCH VỤ TRIỆT LÔNG

TRIỆT 1/2 TAY
không giới số buổi

5.000.000Đ

DỊCH VỤ TRIỆT LÔNG

TRIỆT FULL CẢ 2 TAY
trọn gói 10 buổi

3.000.000Đ

DỊCH VỤ TRIỆT LÔNG

TRIỆT CẢ 2 TAY
không giới số buổi

7.000.000Đ

TRIỆT LÔNG VĨNH VIỄN

TRIỆT VÙNG MẶT
trọn gói 10 buổi

2.000.000Đ

TRIỆT LÔNG VĨNH VIỄN

TRIỆT VÙNG MẶT
không giới số buổi

4.000.000Đ

TRIỆT LÔNG VĨNH VIỄN

TRIỆT VÙNG MÉP
trọn gói 10 buổi

1.000.000Đ

TRIỆT LÔNG VĨNH VIỄN

TRIỆT VÙNG MÉP
không giới số buổi

2.500.000Đ

TRIỆT LÔNG VĨNH VIỄN

TRIỆT 1/2 CHÂN
trọn gói 10 buổi

3.000.000Đ

TRIỆT LÔNG VĨNH VIỄN

TRIỆT 1/2 CHÂN
không giới số buổi

5.000.000Đ

TRIỆT LÔNG VĨNH VIỄN

TRIỆT FULL CẢ 2 CHÂN
trọn gói 10 buổi

4.000.000Đ

TRIỆT LÔNG VĨNH VIỄN

TRIỆT CẢ 2 CHÂN
không giới số buổi

8.000.000Đ

TRIỆT LÔNG VĨNH VIỄN

TRIỆT VÙNG NÁCH
trọn gói 10 buổi

1.000.000Đ

TRIỆT LÔNG VĨNH VIỄN

TRIỆT VÙNG NÁCH
không giới số buổi

2.500.000Đ

TRIỆT VÙNG LƯNG

TRIỆT VÙNG LƯNG
trọn gói 10 buổi

4.000.000Đ

TRIỆT VÙNG LƯNG

TRIỆT VÙNG LƯNG
không giới số buổi

7.000.000Đ

TRIỆT LÔNG BIKINI

TRIỆT VÙNG BIKINI FULL
trọn gói 10 buổi

4.000.000Đ

TRIỆT LÔNG BIKINI

TRIỆT VÙNG BIKINI FULL
không giới số buổi

7.000.000Đ

TRIỆT LÔNG BIKINI

TRIỆT BIKINI TẠO VIỀN
trọn gói 10 buổi

3.500.000Đ

TRIỆT LÔNG BIKINI

TRIỆT TOÀN THÂN
không giới số buổi

15.000.000Đ